فیلم رموز موفقیت در آزمون های حقوقی

19,000 تومان

پاسخ به شش سوال کاربردی برای شمایی که می خواهید در آزمون وکالت موفق شوید.

شما می توانید با مطالعه کاربردی و هدفمند بازدهی خود را در آزمون ها 2 برار کنید.

فیلم رموز موفقیت در آزمون های حقوقی
فیلم رموز موفقیت در آزمون های حقوقی

19,000 تومان