فیلم رموز موفقیت در آزمون های حقوقی

  19,000 تومان

  پاسخ به شش سوال کاربردی برای شمایی که می خواهید در آزمون وکالت موفق شوید.

  شما می توانید با مطالعه کاربردی و هدفمند بازدهی خود را در آزمون ها 2 برار کنید.

  فیلم رموز موفقیت در آزمون های حقوقی
  فیلم رموز موفقیت در آزمون های حقوقی

  19,000 تومان