کارگاه فن تاسیس باشگاه مشتریان

تومان

در شرایط کرونایی به کسب و کار خود نفس تازه ای بدهید.

 

استاد:  جناب آقای شاهی

مشاور و متخصص کسب و کار

کارگاه فن تاسیس باشگاه مشتریان

تومان