کارگاه سمفونی سرمایه های انسانی

تومان

اگر اولین مشکل کسب و کار شما منابع انسانی نباشد؛ قطعا دومی است.

برای رشد سریع تر کسب و کارتان به سرمایه های انسانی خود توجه کنید.

استاد: دکتر ایمان حسامی

برای دانلود صوت کلیک کنید.

کارگاه سمفونی سرمایه های انسانی

تومان