فیلم وبینار پیامد های ویروس کرونا به کسب و کار ها.

    10,000 تومان

    همه آدمها روز های بد در زندگیشان دارند، اما بعضی ها اونها رو به یک درس تبدیل می کنند.

    فیلم وبینار پیامد های ویروس کرونا به کسب و کار ها.

    10,000 تومان