فیلم وبینار پیامد های ویروس کرونا به کسب و کار ها.

10,000 تومان

همه آدمها روز های بد در زندگیشان دارند، اما بعضی ها اونها رو به یک درس تبدیل می کنند.

وبینار پیامد های ویروس کرونا بر کسب و کار
فیلم وبینار پیامد های ویروس کرونا به کسب و کار ها.

10,000 تومان