صوت کارگاه تخصصی شخصیت شناسی به روش دیسک

تومان

دیسک، ابزار شما برای خود شناسی و برقراری ارتباط موثر با دیگران 

(ویژه مدیران و افرادی که میخواهند اثرگذار باشند)

 

استاد: جناب آقای حامد حکم آبادی

مدرس حرفه ای شخصیت شناسی به روش دیسک

مشاور کسب و کار ها

صوت کارگاه تخصصی شخصیت شناسی به روش دیسک

تومان