دوره حضوری و آنلاین وکیل سایبری (کاربردی)

4,000,000 تومان

دوره تخصصی وکیل سایبری

همراه با اعطای گواهی نامه مورد تایید وزارت علوم

دوره وکیل سایبری
دوره حضوری و آنلاین وکیل سایبری (کاربردی)