اساتید امین

موسسه آموزش عالی آزاد امین 

Untitled design (39)

دکتر علی مختاری

دکترای تخصصی مدیریت پروژه اقتصادی

رزومه دکتر علی مختاری

5/5 - (1 امتیاز)

سوابق تحصیلي دکتر علی مختاری

•دکترای تخصصی مدیریت پروژه های اقتصادی
•کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک
•کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک
•کارشناسی مهندسی ژئوتکنیک

سوابق شغلی و اجرایی دکتر علی مختاری

•عضوهیئت علمی – دانشیار
•استاد راهنما دانشگاه امام حسین >ع< خراسان -گروه مدیریت
•مدیر کل مپنا منطقه شمال شرق کشور
•مشاور پارک علم وفناوری خراسان وزارت علوم تحقیقات وفناوری
•مشاور مدیریت برند گروه مهندسی الیزه : اولین برج مسکونی سفارشی ایران
•عضو شورای راهبری مرکز رشد انرژی خراسان
•مدیر گروه DBA(مدیریت) سازمان مدیریت صنعتی خراسان شمالی
•مدیر گروه DPM (مدیریت پروژه) موسسه آموزش عالی مهندسان
•مدیر گروه مدیریت ارشد مدیریت پروژه موسسه آموزش عالی مهندسان
•مدیر گروه مدیریت ارشد مدیریت ساخت و اجرا موسسه آموزش عالی مهندسان
•رایزن سرمایه گذاری های اقتصادی بخش خصوصی
•مشاوره آموزشی مدیر کل شرکت هواپیمایی آسمان شرق کشور
•نایب رییس انجمن مراکز آموزشی کسب و کار کشور
•عضو هسته مطالعات سازمان بازرگانی خراسان رضوی(سازمان صنعت.معدن و تجارت)
•عضو شورای سیاستگذاری مجله اقتصادی-اجتماعی امکان
•رئیس دپارتمان نظام پیشنهادات کلینیک تخصصی بکتاش
•استاد مدعو دوره مدیریت کسب و کار DBA در موسسات آموزشی وزارت علوم.تحقیقات و فناوری
•رئیس مرکزآموزش عالی علمی کاربردی بازرگانی خراسان رضوی
• مدیر عامل پژوهشکده علوم مدیریت و مهندسی سیستم ها شرق
•نایب رئیس هیئت مدیره موسسه بین المللی مشاوره تحقیق و توسعه مدیریت
•مدیر گروه مدیریت پروزه سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرق
•نایب رئیس هیئت مدیره پژوهشکده علوم مدیریت و مهندسی سیستم ها شرق
• عضو هیئت مدیره مرکز آموزش زبانهای تخصصی و فناوری اطالعات شرق
•معاون مشاوره و مهندسی سیستم ها در پژوهشکده علوم مدیریت
•رئیس مرکز آموزش بازرگانی خراسان
•مدیر گروه مدیریت مرکز آموزش جامع علمی – کاربردی
•مدیر گروه عالی مدیریت
•مدیر عامل و عضوهیئت مدیره شرکت توس (ثامن)
•قائم مقام مدیر عامل گروه شرکتهای ثامن (هولدینگ ثامن- مجموعه 52 شرکت)
•معاون اجرایی گروه شرکتهای ثامن (هولدینگ ثامن- مجموعه 52 شرکت)
• مدیر کنترل کیفیت شرکت بتن و ماشین قدس رضوی
•مسئول فنی معدن شرکت عمران هشتم
•مسئول فنی معدن کرومیت سبزوار
•مسئول فنی معدن سنگ آهک جماب غربی
•مسئول فنی معدن ذغال سنگ کیمیا کک
•مسئول فنی معدن رز بجستان
•عضو هیئت موسس و بازرس شرکت مهندسی عمرانی ثامن
•عضو هیئت موسس و بازرس شرکت سبزاوران (ثامن)
•عضو هیئت موسس شرکت سبز گستر (ثامن)
•بازرس شرکت اذین کارتن
•کارشناس ارشد در فرماندهی لجستیک سپاه شمال شرق
•کارشناس شرکت آب و فاضالب مشهد

افتخارات ملی و استانی دکتر علی مختاری

•اخذ نشان طالیی مدیریت به پاس رویکرد مدیریت اخالق مدار – 4931
•اخذ نشان طالیی در رشته مدیریت پروژه 4939
•مدیر مبتکر و هوشمند کشوری 4934
مدیر برتر مراکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی کشور – اجالس مشهد4931
• مدیر نمونه کشوری در حوزه اخالق محوری و دانشجو مداری 4933
•مدیر برتر مراکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی کشور اجالس شیراز 4933
•مدیر نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی مهر 4933
•مدرس نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی 4931

سوابق آموزشی دکتر علی مختاری

•دوره مدیریت کسب و کار DBA در موسسات آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
•دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس – تهران
•دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین >ع< ـ تهران
•دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی
•دانشگاه جامع علمی – کاربردی (وزارت علوم. تحقیقات فناوری)در :
•مرکزآموزش عالی علمی کاربردی بازرگانی خراسان رضوی
•مرکز آموزش عالی علمی – صنعتی خراسان
•مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر شماره یک مشهد
•مرکز آموزش علمی – کاربردی تصمیم یارتوس
•مرکز آموزش علمی – کاربردی مدیریت صنعتی شرق
•مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی جهادکشاورزی خراسان رضوی
•مرکز آموزش علمی کاربردی مهندسان
•مرکز آموزش بازرگانی خراسان رضوی
•مرکز آموزش زبانهای تخصصی و فناوری اطالعات شرق
•مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی شرق
•مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی خراسان شمالی
•مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی نیشابور
•پژوهشکده علوم مدیریت و مهندسی سیستم ها شرق
•مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
•موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
•موسسه آموزش عالی شاندیز
•موسسه آموزش عالی آزاد امین
•موسسه آموزش عالی آزاداندیشه
•موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس
•موسسه آموزش عالی مهندسان. (خانه عمران شریف)

ارائه سمینار ها و دوره های آموزشی مدیریتی

•صنایع مهمات سازی خراسان – ساصد (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)
•صنایع هوا – فضا خراسان – ساهفا (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)
•موسسه خدمات رفاهی الله(بنیاد تعاون سپاه کشور)
•اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی
•اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی سیستان و بلوچستان
•اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی
•اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی
•سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی
•سازمان صنایع و معادن خراسان شمالی
•سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی
•شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
•سازمان بازرگانی خراسان رضوی
•شرکت گاز استان خراسان رضوی
•شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس
•شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم
•مجتمع فوالد خراسان
•مجمع امور صنعتی تولیدی و خدمات فنی مشهد
•مجمع امور صنعتی توزیعی و خدماتی مشهد
•مرکز آموزش ضمن خدمت استان قدس رضوی
•شرکت بتن و ماشین قدس رضوی
•موسسه خدمات درمانی استان قدس رضوی
•سرم سازی ثامن
•بانک کشاورزی خراسان
•کارخانه خانه سازی مشهد
•بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی
•شرکت سیمان مشهد
•شرکت آب و فاضالب مشهد
•بانک سپه . سرپرستی خراسان شمالی
•بانک ملی ایران.مدیریت امور شعب خراسان شمالی
•پست بانک شمال شرق کشور
•معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی. گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی
•شهرک بیو تکنولوزی و صنایع غذایی شمال شرق
•پارک علم و فناوری خراسان رضوی
•انجمن مدیران صنایع خراسان
•شرکت آب و فاضالب مرکز خراسان
•شرکت آب و فاضالب نیشابور
شرکت تحقیق و توسعه رادتوس
•پارک علمی – صنعتی مجموعه سازی توس
•شرکت قند تربت جام
•شرکت ایمن خودرو شرق
•شرکت الکتریک خودرو شرق
•شرکت اگزوز خودرو خراسان
•شرکت مشهد نخ
•شرکت شادیلون
• شرکت فراورده های دیر گداز ایران
•شرکت ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)
•مرکز آموزش انجمن قالبسازان ایران – واحد خراسان
•انجمن صنفی تولید کنندگان آجر های سفال و صنعتی خراسان رضوی
•صندوق غیر دولتی توسعه صادرات پوشاک و صنایع نساجی ایران
•شرکت زمزم مشهد
•سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد
استانداری خراسان شمالی
هتل خاتم مشهد
هتل مدینه الرضا
شر کت نیان الکترونیک
موسسه مالی و اعتباری صالحین منطقه شرق کشور
بانک آینده منطقه شمال شرق کشور
پارک علمی و فناوری خراسان
گروه مهندسی الیزه

سوابق عضویت در مجامع و انجمن های علمي علوم مدیریت

•عضو رسمی سازمان کیفیت اسیا و اقیانوسیه (APQO )
•انجمن مدیریت استراتژیک ایران
•انجمن مدیریت ایران
•انجمن بازرگانی ایران
•انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشهد

سوابق عضویت در سایر سازمانها و انجمن های علمي و اجرایي و اجتماعي

•سازمان نظام مهندسی
•شورای مدیران دولت اصالحات (بنیاد آزادی رشد و آبادانی ایران : باران)
•موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله :یونسکو
•انجمن خاکشناسی ایران
•انجمن زمین شناسی ایران
•انجمن بلور و کانی شناسی ایران

گذراندن دوره های تخصصي

•دوره یک ساله کلینیک مدیریت ویژه مدیران
•روش تحقیق در دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استان خراسان
•روش تدریس در دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استان خراسان
•قوانین اجرایی استاندارد در اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی
•روشهای نوین بازاریآبی و فروش در سازمان مدیریت صنعتی
•مدیریت پروژه در گروه صنعتی پژوهشی اریانا
•مدیریت بازاریآبی در گروه صنعتی پژوهشی اریانا
•کنترل کیفیت بتن و سنگدانه در موسسه تحقیقات و فناوری پارس
•کارکاه بین المللی پرواز- مرکز آموزش خلبانی و پرواز آئیک

سخنراني در سمینارهای علمي

•سمینار تخصصی برند . هتل پارس مشهد
•همایش کاهش قیمت تمام شده . سازمان بازرگانی خراسان رضوی
•سمیناربازاریابی منسوجات و فرش .نمایشگاه بین المللی مشهد
•مدیریت کیفیت و مشتری مداری – دانشگاه بیرجند
•سمینار تکنیکهای بازار یابی خدمات بیمه ای. مشهد
•همایش منطقه ای بازاریابی فرش دستباف شمال شرق
•همایش بسته بندی صنایع دستی شمال شرق
•همایش شناخت توانمندیهای معدنی شرق کشور
•سومین همایش مهندسی محیط زیست
•همایش ملی آب
•سمینار بحران در منابع آبهای زیر زمینی استان خراسان
•اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک- برج میالد تهران
•همایش تجارت بدانید موفق بمانید هتل پردیسان مشهد
•همایش ملی مدیران مبتکر و هوشمند هتل پردیسان مشهد
•مجموعه سمینارهای MBAموسسه آموزش عالی امین
•مجموعه سمینارهای MBAموسسه آموزش عالی فناوران توس
•مجموعه سمینارهای MBAموسسه آموزش عالی گام اندیشه
•سمینار بسته بندی با رویکرد صادرات- اداره کل تعاون -کار ورفاه اجتماعی
•سمیناررفتار شناسی مشتریان – موسسه محک
•مجموعه دوره های آموزشی رحمت
•سمینار اصول مدیریت –سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
•سمینار منابع انسانی –سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
•سمینار مشتری مداری- بانک آینده منطقه شرق کشور
•سمینار اصول مذاکرات- بانک آینده منطقه شرق کشور
•سمینار اصول مذاکرات- بانک آینده منطقه شرق کشور
•سمینار اصول مذاکرات- موسسه مالی و اعتباری آرمان منطقه خراسان رضوی
•اصول مذاکرات تجاری و انعقاد قراردادها –هتل الغدیر مشهد
• اصول مذاکرات بین المللی و انعقاد قراردادها –هتل الغدیر مشهد
•اصول وفنون مذاکرات تجاری با تاکید بر معامالت امالک و مستغالت_ هتل میثاق مشهد
•مبانی مدیریت پروژه –هتل پردیسان مشهد
•مبانی مدیریت پروژه – پارک علم و فناوری خراسان- مشهد
•همایش مدیریت سرمایه های انسانی- شرکت مخابرات خراسان رضوی
• سلسله سمینارهای بازار یابی بر مبنای هدف -1انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
• سلسله سمینارهای بازار یابی بر مبنای هدف -2انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
• سلسله سمینارهای بازار یابی بر مبنای هدف -3انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
•سلسله سمینارهای بازار یابی بر مبنای هدف -4 هتل پردیسان مشهد
•همایش بازاریابی موفق به زبان آدمیزاد-مدرسه کار و کسب قانع – تهران
•سمینار اصول و فنون مذاکره- جامعه مشاوران مدیریت ایران – خراسان رضوی
•فنون حضور موفق در بازارهای رقابتی- سالن همایش آستان قدس رضوی- روزنامه قدس
•همایش مهندسی طراحی و ساخت واجرا سازه- تاالر همایشهای بین المللی صدا و سیما- با1211 نفر مدعو
•دومین همایش برندینگ. مشتری مداری و حضور در بازارهای جهانی-انجمن مدیران صنایع خراسان
•سمینارآشنایی با MBA و DBA -موسسه آموزش عالی آزاد امین-سالن ساپکو
•همایش استانی بازار یابی شبکه ای – موسسه معاصر –سالن ساپکو
•سمینار مدیریت سرمایه های انسانی – موسسه اقتصادی آسیا – سالن انجمن مدیران صنایع خراسان
•سمینار روابط عمومی تجاری – موسسه اقتصادی آسیا – سالن انجمن مدیران صنایع خراسان
•سمینار مدل توسعه سرمایه گذاری محصول و خدمات(کیم –کت 2113-)- مشهد –هتل خورشید
•اجالس کشوری اعتبار تجاری و کیفیت – مشهد-هتل جم- موسسه آفتاب
•اجالس کشوری مشتری مداری – مشهد-هتل جم- موسسه آفتاب
•اجالس کشوری نشان پنجگانه رشد و توسعه اقتصادی – مشهد-هتل جم- موسسه آفتاب
•اجالس کشوری مدیریت کارکنان– مشهد-هتل جم- موسسه آفتاب
•اجالس کشوری چابک سازی و بهره وری سازمانی – هتل جم – موسسه آفتاب
•همایش حقوق مصرف کننده –سالن گردهمایی مصلی نژاد- موسسه آفتاب
•دوره عالی مدیریت صنعتی –هتل پردیسان – مشهد- موسسه آفتاب
•دوره عالی مدیریت کسب و کار –هتل میثاق – مشهد- موسسه آفتاب
•دوره عالی مدیریت معدن –هتل میثاق – مشهد- موسسه آفتاب
•دوره عالی مدیریت کشاورزی –هتل میثاق – مشهد- موسسه آفتاب
•دوره عالی مدیریت استراتزیک –هتل میثاق – مشهد- موسسه آفتاب
•دوره عالی مدیریت استراتزیک با رویکرد شوراهای اسالمی شهر و روستا کشور–هتل میثاق – مشهد- موسسه آفتاب
•دوره عالی مدیریت خدمات مهندسی –هتل میثاق – مشهد- موسسه آفتاب
•سومین همایش آموزشی تخصصی مدیران مراکز اقامتی و رفاهی سپاه کل کشور-کرج –مجتمع دشت بهشت- موسسه خدمات رفاهی الله
•سمینار مدل توسعه سرمایه گذاری محصول و خدمات(کیم –کت 2113-)- مشهد – کلوپ مدیران
•کارگاه آموزشی استراتژی ترکیبی کاهش ریسک اقتصادی- سالن ساپکو- مشهد-موسسه فراگامان
•سمینار مدیریت روابط عمومی مدرن- هتل سینور – مشهد
•سمینار مدیریت خالق با تاکید بر مدیریت شهری – هتل سینور – مشهد
•همایش مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- هتل هما2 مشهد – موسسه فراز
•کنگره کشوری نشان اعتبار و پرستیژ تجاری- هتل پارس مشهد
•سمینار شیوه های حضور موفق در نمایشگاههای تجاری- اطاق بازرگانی .صنایع . معادن و کشاورزی خراسان شمالی
•برندینگ هویت تجاری – پارک علم و فناوری خراسان
•بازار شناسی و تحقیقات بازار – پارک علم و فناوری خراسان
•ارتباطات و نقش آن در ارتقاء برند تجاری – موسسه فرهنگی رافت- مشهد
•مدیریت تحول و تفکر نوین- مرکز همایشهای صدا و سیما- تهران
•مدیریت نوین- مرکز همایشهای صدا و سیما- تهران
•اقتصاد مقاومتی و مهارتهای ۵ گانه مدیریت – مر کز همایشهای بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی -تهران
•سلسله دوره های آموزشی پزشکان و سوپر وایزرها و نرسهای بیمارستان رضوی- مشهد
•سمینار مدیریت رفتار سازمانی – امامان جمعـه و روسـای ادارات تبلیغـات اسـالمی اسـتان کرمـان – اسـتان سیسـتان و بلوچستان-
•سمینار مدیریت رفتار سازمانی – روسای ادارات تبلیغات اسالمی خراسان رضوی – خراسان جنوبی- مشهد
•نخستین اجالس میزبانی ایرانی – اسالمی- سالن اجالس صبا- صدا و سیمای مشهد
•مدیریت تحول و توسعه – موسسه فراز – شیراز
•دوره عالی مدیریت کسب و کار – هتل ارم – کیش
•دوره عالی مدیریت دولتی – هتل شایگان- کیش
•مدیرت برند – هتل شایگان – کیش
•دوره آشنایی با مدیریت کسب و کار – هتل شایگان – کیش
•دوره عالی برندینگ –مرکز همایشهای بین المللی- کیش
•مدیریت کیفیت با رویکرد مشتری مداری -آکادمی الیانس ایاالت متحده آمریکا
•بازاریابی با تاکید بر سیستم خرده فروشی- شرکت لوزی اینترنشنال سویس

مقالات، تالیفات و مصاحبه های چاپ شده دکتر مختاری

•روزنامه ایران
•روزنامه قدس
•روزنامه خراسان
•فصلنامه نفت و گاز و پتروشیمی
•فصلنامه کیفیت
•فصلنامه کار افرینی و صنعت
•مجله اقتصادی اجتماعی نقد
•فصلنامه تعاونگران
•مجله اقتصادی امکان
•روزنامه اقتصادی آسیا

كتب تألیف / ترجمه دکتر مختاری

مدیریت پروژه برای پروژه های کوچک
راهبرد های توسعه تولید بازارگرا و بازار تولیدگرا
تحولی در فروش – با کمک مشتریان راهبردی

اساتید موسسه آموزش عالی آزاد امین
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در واتس اپ تماس مستقیم پشتیبانی در ایتا Instagram
چت در تلگرام چت در واتساپ تماس مستقیم پیچ اینستاگرام
چت در تلگرام تماس مستقیم چت در ایتا
تماس مستقیم

نیاز به  مشاوره رایگان دارید؟
شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان امین با شما تماس بگیرند

نیاز به  مشاوره رایگان دارید؟
شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان امین با شما تماس بگیرند

نیاز به  مشاوره رایگان دارید؟
شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان امین با شما تماس بگیرند

نیاز به  مشاوره رایگان دارید؟
شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان امین با شما تماس بگیرند

برای رزوز رایگان شرکت در دورهمی مدیران به میزبانی موسسه آموزش عالی امین شماره خود را در فرم مقابل وارد کنید
برای رزوز رایگان شرکت در دورهمی مدیران به میزبانی موسسه آموزش عالی امین شماره خود را در فرم زیر وارد کنید
اگر برای کسب و کارتان یا ثبت نام دوره MBA نیاز به مشاوره دارید، شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس بگیریم.
اگر برای کسب و کارتان یا ثبت نام دوره MBA نیاز به مشاوره دارید، شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس بگیریم.
اگر برای دوره بازرسی فنی و کنترل کیفیت جوش نیاز به مشاوره دارید، شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس بگیریم.
اگر برای کسب و کارتان یا ثبت نام دوره MBA نیاز به مشاوره دارید، شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس بگیریم.
اگر برای کسب و کارتان یا ثبت نام دوره MBA نیاز به مشاوره دارید، شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس بگیریم.
اگر برای کسب و کارتان یا ثبت نام دوره MBA نیاز به مشاوره دارید، شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس بگیریم.