اساتید امین

موسسه آموزش عالی آزاد امین 

WES (4)

دکتر سعید خیاط مقدم

دکتری مدیریت صنعتی

رزومه دکتر سعید خیاط مقدم

4.7/5 - (72 امتیاز)

سوابق تحصیلی دکتر سعید خیاط مقدم

دکتری مدیریت صنعتی:
گرایش تولید و عملیات پیشرفته
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی:
گرایش تولید و عملیات

کارشناسی مهندسی شیمی:
گرایش صنایع غذایی

سوابق شغلی دکتر سعید خیاط مقدم

 • هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (آغاز همکاری از ۱۳۸۴)
 • معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (۱۳۹۷ – ۱۳۹۸)
 • ریاست دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (۱۳۹۱ – ۱۳۹۵)
 • مدیر گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (۱۳۸۷ – ۱۳۹۱)
 • کارشناس تولید شرکت فرآورده های غذایی مشهد (شیفته) (۱۳۷۸ – ۱۳۸۱)
 • مدیر برنامه ریزی انبار و محصولات شرکت شاداب خراسان رضوی مشهد غیر کارخانه ای (۱۳۸۱ – ۱۳۸۸)
 • مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت ارغوان چاشنی توس (۱۳۸۸ – ۱۳۹۱)
 • صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی (آغاز همکاری از ۱۳۹۷)
 • عضو کمیته انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (آغاز همکاری از ۱۳۹۵)
 • عضو کمیته مدیریت دانش شهرداری (آغاز همکاری از ۱۳۹۵)
 • مشاور مدیریت شرکت مشهد بهروز (حوزه مدیریت عالی)، پالایشگاه خانگیران سرخس (حوزه مدیریت دانش) شرکت شهربابان (حوزه استراتژی) شرکت چینی مقصود (حوزه استراتژی) (۱۳۸۴ – ۱۳۹۷)
 • معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (اردیبهشت ۱۳۹۹ – آذر ۱۴۰۰)
 • رئیس شورای پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد(آذر ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹)
 • داور مجله علمی پژوهشی پژوهشهای مدیریت انتظامی (آغاز همکاری از ۱۳۹۹

تدریس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

وظایف و دستاوردهای دکتر سعید خیاط مقدم

 • مدير مسئول انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (آغاز همکاری از اسفند ۱۳۹۹)
 • زبان عربي: مهارت خواندن مهارت نوشتن مهارت گفتاری مهارت شنیداری
 • انگلیسی: مهارت خواندن مهارت نوشتن مهارت گفتاری مهارت شنیداری

تحقيقات دکتر سعید خیاط مقدم

 • رفتار غیر سازمانی 37
  ناشر: سخن گستر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۳۹۴
 • رهبري بحران برنامه ريزي براي غير قابل پيشبيني ها
  ناشر: انتشارات رسا ۱۳۹۳
 • رهبري بحران
  ناشر: سخن گستر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۳۹۰
 • ارزیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی
  ناشر: انتشارات زبرجد شرق۱۳۹۷
 • ارزيابي راهبردي عملکرد سازمانها ۱۳۹۱
 • بررسی وضعیت موجود اشتراک گذاری دانش بین اعضاء هیات علمی دانشگاهها ۱۳۹۲
 • ISC فصلنامه مدیریت بهره وری علمی پژوهشی وزارتین
 • بررسي رابطه هوش سازمانی با شاخصهاي عملكردي بيمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد ١٣٩٢
 • مدیریت بهداشت و درمان علمی و پژوهشی وزارتين
 • عوامل موثر بر اسهیم دانش در زنجیره تامین ۱۳۹۶
 • تدوین و ارایه نظام نامه مدیریت دانش شهرداری مشهد
  کارفرما / درخواست کننده شهرداری مشهد ۱۳۹۶
 • مستند سازي تجارب مدیران سازمان زمین و مسکن
  کارفرما / درخواست کننده سازمان زمین و مسکن ۱۳۹۶
 • BSC تدوین استرتژی شرکت اتوبوس رانی بر اساس مدل
  کارفرما / درخواست کننده سازمان اتوبوس رانی شهرداری مشهد ۱۳۹۶
 • شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تسهیم دانش و زنجیره تامین
  کارفرما / درخواست کننده شرکت برق منطقه اي استان خراسان رضوي ۱۳۹۷
 • طراحی مدل تشخیص و تغییر فرهنگ سازمانی در چارچوب ارزشهای رقابتی در استانداری و فرمانداریهای استان خراسان رضوی
  کارفرما / درخواست کننده استانداری استان خراسان رضوی ۱۳۹۸
 • ناظر پروژه ارزیابی عملکرد صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی بر اساس مدل کارت امتیاز متوازن
  کارفرما / درخواست کننده صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی ۱۳۹۸
 • ناظر پروژه طرح تلفیق و ترکیب انتشار و توسعه دانش مطالعات در حوزه مدیریت شهری هستان شناسی مدیریت شهری
  كارفرما / درخواست کننده شهرداری مشهد ۱۳۹۹
 • ناظر پروژه طرح شناسائی مستندسازی انتشار و توسعه دانش طرحهای خلاقانه و نوآورانه شهرداری مشهد
  کارفرما / درخواست کننده شهرداری مشهد
 • ناظر پروژه طرح شناسائی مستندسازی انتشار و توسعه دانش طرح جامع و طرحهای تفضیلی شهرداری مشهد
  کارفرما / درخواست کننده شهرداری مشهد ۱۳۹۹

ناظر پروژه ارزیابی آسیب شناسی ساختمانها و دارائیهای طبقه بندی شده شهرداری مشهد .
کارفرما / درخواست کننده شهرداری مشهد ۱۳۹۹

افتخارات دکتر سعید خیاط مقدم

استاد منتخب علمى ۱۳۹۴

استاد منتخب فرهنگی ۱۳۹۴

دوره ها و گواهینامه ها

 • مدرس دوره تفکر استراتژیک
  موسسه موسسات پژوهشی تحقیقاتی و آموزشی… تاریخ ذکر شده آخرین تاریخ برگزاری دوره می باشد.
 • ۱۳۹۶
 • مدرس دوره مدیریت مشارکتی
  موسسه: موسسات پژوهشی تحقیقاتی و آموزشی…. تاریخ ذکر شده آخرین تاریخ برگزاری دوره می باشد.۱۳۹۶
 • مدرس دوره مدیریت دانش
  موسسه: موسسات پژوهشی تحقیقاتی و آموزشی تاریخ ذکر شده آخرین تاریخ برگزاری دوره می باشد ۱۳۹۷
 • مدرس دوره مدیریت زمان
  موسسه: موسسات پژوهشی تحقیقاتی و آموزشی… تاریخ ذکر شده آخرین تاریخ برگزاری دوره می باشد.
 • مدرس دوره رهبری بحران
  موسسه: موسسات پژوهشی تحقیقاتی و آموزشی… تاریخ ذکر شده آخرین تاریخ برگزاری دوره می باشد ۱۳۹۷
 • مدرس دوره مدیریت زنجیره تامین
  موسسه موسسات پژوهشی تحقیقاتی و آموزشی…. تاریخ ذکر شده آخرین تاریخ برگزاری دوره می باشد ۱۳۹۷
 • مدرس دوره سیستم تولید چابک و ناب
  موسسه موسسات پژوهشی تحقیقاتی و آموزشی…. تاریخ ذکر شده آخرین تاریخ برگزاری دوره می باشد ۱۳۹۷
 • مدرس دوره دوره اجرا و کنترل استراتژی پیاده سازی نقشه استراتژی
  موسسه موسسات پژوهشی تحقیقاتی و آموزشی…. تاریخ ذکر شده آخرین تاریخ برگزاری دوره می باشد ۱۳۹۸
 • مدرس دوره تدوین استراتژی
  موسسه موسسات پژوهشی تحقیقاتی و آموزشی…. تاریخ ذکر شده آخرین تاریخ برگزاری دوره می باشد ۱۳۹۸
 • مدرس دوره استراتژی در شرکتهای چند کسب و کاره
  موسسه موسسات پژوهشی تحقیقاتی و آموزشی…. تاریخ ذکر شده آخرین تاریخ برگزاری دوره می باشد ۱۳۹۸
 • مدرس دوره بهره وری
  موسسه مؤسسه آموزشی ادیب ۱۴۰۰
 • مدرس وبینار مهارتهای مدیریت زمان
  موسسه ایسمینار پلتفرم تخصصی برگزاری وبینار ۱۴۰۰
 • (مدرس وبینار الگوی ذهنی مدیران موفق تصمیم گیری در شرایط ابهام با تفکر استراتژیک .
  موسسه ایسمینار پلتفرم تخصصی برگزاری وبینار
 • مدرس وبینار شایستگی های سه گانه در تعالی مدیران ۱۴۰۰
 • مدرس و بينار مهارتهای بنیادی در مسیر مدیریت ۱۴۰۱
اساتید موسسه آموزش عالی آزاد امین
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در واتس اپ تماس مستقیم پشتیبانی در ایتا Instagram
چت در تلگرام چت در واتساپ تماس مستقیم پیچ اینستاگرام
چت در تلگرام تماس مستقیم چت در ایتا
تماس مستقیم
مزیت ما این است که دانشگاه نیستیم. یعنی اساتید ما علاوه بر دانش، دارای تجربه عملی زیادی هستند و سرفصل ها به صورت تئوری، عملی و کیس استادی (مثال های واقعی) ارائه میشود.
دوره های موسسه آموزش عالی آزاد امین مورد تایید WES کانادا و آمریکاست. WES در سراسر دنیا معتبر است و برای کاریابی یا ادامه تحصیل بعد از مهاجرت کار شما را آسان میکند.
تمامی دوره ها با مدارک رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه میشود. همراه با قابلیت ترجمه رسمی دادگستری.
در صورت ثبت نام در هر دوره ای، میتوانید به صورت مادام العمر در تمام دوره های بعدی که برگزار میشود هم شرکت کنید. حتی اگر 1541 سال بعد مراجعه کنید!

شروع جشنواره  دوره MBA – DBA

اگر صاحب کسب و کار هستید،همین الان رزرو رایگان این دوره را انجام دهید و یک جلسه مشاوره رایگان کسب وکار دریافت کنید

ظرفیت محدود

نام و نام خانوادگی

نیاز به  مشاوره رایگان دارید؟
شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان امین با شما تماس بگیرند

نیاز به  مشاوره رایگان دارید؟
شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان امین با شما تماس بگیرند

نام و نام خانوادگی

نیاز به  مشاوره رایگان دارید؟
شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان امین با شما تماس بگیرند

نام و نام خانوادگی

نیاز به  مشاوره رایگان دارید؟
شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان امین با شما تماس بگیرند

نام و نام خانواداگی

برای رزوز رایگان شرکت در دورهمی مدیران به میزبانی موسسه آموزش عالی امین شماره خود را در فرم مقابل وارد کنید
برای رزوز رایگان شرکت در دورهمی مدیران به میزبانی موسسه آموزش عالی امین شماره خود را در فرم زیر وارد کنید
اگر برای کسب و کارتان یا ثبت نام دوره MBA نیاز به مشاوره دارید، شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس بگیریم.
اگر برای کسب و کارتان یا ثبت نام دوره MBA نیاز به مشاوره دارید، شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس بگیریم.
اگر برای دوره بازرسی فنی و کنترل کیفیت جوش نیاز به مشاوره دارید، شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس بگیریم.
اگر برای کسب و کارتان یا ثبت نام دوره MBA نیاز به مشاوره دارید، شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس بگیریم.

نیاز به مشاوره رایگان دارید؟
اگر برای ثبت نام یا کسب وکارتان نیاز به مشاوره دارید، شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان امین با شما تماس بگیرند.

نام و نام خانوادگی